نوشته‌هایم

به اشتراک گذاشتن دانسته‌ها و ایجاد درک متقابل در دیگران، با نوشتن امکان‌پذیر می‌شود.

تمرکز اصلی در نوشته‌هایم روی هوش مصنوعی و کاربرد آن است و امیدوارم این نوشته‌ها مفید باشند.

Majid Pirhayati Roozbahani Artificial Intelligence Papers